Οικονομικά Μεγέθη

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Ισολογισμός 2015

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Ισολογισμός 2014

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Τροποποιημένος Ισολογισμός 2013

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Ισολογισμός 2013

Κε.Δι.Βι.Μ. «ΣΑΡΩΝΙΣ» Ισολογισμός 2012