Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code»

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκπαίδευση προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων: 

Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου,  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω Λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασία που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να διαθέτει Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει αυτή τη Βεβαίωση ύστερα από μια κατάρτιση που υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο με γνώμονα τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να έχει τη δυνατότητα το στέλεχος της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας  να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του.

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (βάσει του  Κώδικα ISPS):

 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code.
 • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
 • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
 • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα.
 • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος.
 • Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι.
 • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές.
 • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
 • Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών).
 • Ασκήσεις – σενάρια
 • Αξιολόγηση